POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych            w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie         
o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych wychowanki i jej rodziców/prawnych opiekunów jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka        Wychowawczego Nr 2 przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie;

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe wychowanki wraz z powiązanymi z nią danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe wychowanki związane z jej udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w placówce i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
c) wizerunek oraz osiągnięcia wychowanki w celu publikacji w materiałach promocyjnych autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej i funpage’u fb na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem, odbierającej wychowankę 
z placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd m.st. Warszawy, organy wydające postanowienia (sądy odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania wychowanki), kierujące (m.in. Starostwa odpowiednie dla miejsca zamieszkania wychowanki) i inne
w zależności od indywidualnej sytuacji socjalnej nieletnich.

5. Dane osobowe wychowanki i jej rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo dostępu do treści danych wychowanki i powiązanych
z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanki i jej rodziców lub osób odbierających wychowanki z placówki narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji postanowienia sądu o środku wychowawczym w postaci młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

10. Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje brakiem publikacji wizerunku lub osiągnięć wychowanki. 

11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych
Administratora Ochrony Danych i będzie zamieszczona na stronie www placówki oraz Biuletynu Informacji Publicznej.